TS Phạm Trọng Chánh – THẦN KHÚC bài 11, Thi ca khúc XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, NHỮNG KHÚC CA THẦN…

TS Phạm Trọng Chánh – THẦN KHÚC bài 11, Thi ca khúc XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, NHỮNG KHÚC CA THẦN…

...nhân các bất hoà tại Firenze.134, Bertrand de Born Lãnh chúa lâu đài Hautefort ở Périgord nước Pháp, sống giữa thế kỷ XII. Cũng là một thi sĩ du ca nổi tiếng. Dante xem là một thi sĩ làm thơ chiến tranh trong De Vulgari Eloquentia và Convivio. Hắn...


View full article

Comments are closed.